Kafka sur le rivage

Kafka sur le rivage

LA COLLINE – THÉÂTRE NATIONAL – FÉVRIER 2019

D’après Haruki Murakami

Mise en scène par Yukio Ninagawa

avec Leo Bartner​​​​​​​, Kate Doi, Nino Furuhata, Yoko Haneda, Fumiaki Hori, Hayato Kakizawa, Katsumi Kiba, Haruka Kinami, Kenichi Okamoto, Masafumi Senoo, Masato Shinkawa, Erika Shumoto, Tsutomu Takahashi, Soko Takigawa, Shinobu Terajima, Takamori Teuchi, Masakatsu Toriyama, Yukio Tsukamoto, Mame Yamada